שמע ישראלכוונה בקריאת שמע

חלקי התפילה »»» שמע ישראל

כוונה בקריאת שמע מאת

פלא יועץ ערך קריאת שמע
"...ואחר כונת הלב הן הדברים, שאם לא כון לבו לפחות בפסוק הראשון לא יצא ידי חובתו(או"ח סימן ס, סעיף ה),
שצריך לכון שהוא מקבל עליו את השם יתברך לאדון ולפטרון, ושהוא מאמין שהשם יתברך יחיד ומיחד, אחד בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם, ושהוא מוכן למסור נפשו על קדוש השם.
וחבל על דמשתכחין שאין מכונים אפלו זאת, ונמצא שמתים בלי קיום מצות קריאת שמע."

-

מוקדש לזכות ולע"נ מרת פרידה בת רחל ע"ה